Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Domaňovce na roky 2014 – 2020

   Tento dokument bol spracovaný na základe zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa zmenil pôvodný zákon č. 539/ 2008 Z. z.. Nový zákon o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1. januára 2015 prináša viaceré zmeny aj v možnostiach dotácií pre subjekty územnej spolupráce a zmenila sa tiež definícia partnerstva, preto sa nový zákon dotýka výrazne priamo obce, ale i ďalších subjektov regionálneho rozvoja. Doterajšie Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sa po novom nazývajú Programy rozvoja (ďalej PR) a významnou zmenou je aj možnosť pre obce vypracovať Spoločný program rozvoja obcí (ďalej SPR)  pre viacero územných samospráv. Obec Domaňovce sa napriek tejto možnosti a úvahám o využití nového prístupu a zapojení sa do SPR rozhodla, že vzhľadom k špecifickosti si vypracuje samostatný PR.

  Podľa § 12 písmena b) bude zároveň napĺňať zákonom stanovenú povinnosť, t. j. okrem každoročného vyhodnocovania plnenia programu rozvoja, zašle vždy na VÚC PSK do 31. mája správu o jeho plnení.

  Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC PSK, na území ktorej sa nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Je komplexným dokumentom a nositeľom rozvojovej politiky územnej samosprávy, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa podrobnejšie zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi. 

   Obec v podobe programu rozvoja získava nástroj na proaktívne riadenie rozvoja, založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Z tohto hľadiska ho možno vnímať ako dôležitý nástroj marketingovej komunikácie. Obec vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší rozvoj.

   Vypracovaním programu rozvoja spĺňajú obce jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania. Podľa tohto princípu sa podpora zo zdrojov Európskej únie viaže na vypracovanie programových dokumentov, preto zákon o podpore regionálneho rozvoja definuje štyri programové dokumenty regionálneho rozvoja, pričom na úrovni obce túto úlohu podľa § 5  plní program rozvoja obce (PR) alebo spoločný program rozvoja (SPR), musí byť aj v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Partnerskej dohode, ktorá predstavuje strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov zo štruktúr EÚ v programovom období 2014 až 2020 a v súlade s novým programovým obdobím pre čerpanie štrukturálnych fondov pre roky 2014 – 2020 v nadväznosti na možnosti čerpania dotácii aj spoza hraníc SR v oblasti európskych dotačných schém. Z toho vyplýva, že obec pre získanie finančnej podpory z dotačných a grantových schém musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou, ktorú reprezentuje program rozvoja obce. V zmysle zákona je nevyhnutnou podmienkou ku predloženiu Žiadosti o nenávratné finančné pomoci.

   Programovanie je participatívny proces, to znamená, že ho vykonávajú resp. sa na ňom podieľajú tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti obce. Programovanie je interaktívny proces, to znamená, že proces tvorby dokumentu je poháňaný zdola nahor a rozmýšľaním zhora nadol. Zdola – občania, členovia tímu, zhora – volení predstavitelia obce, starosta obce, pracovníci obecného úradu, odborníci, poslanci a ďalší aktéri regionálneho rozvoja pôsobiaci na princípe partnerstva.

   Je dôležité si uvedomiť, že tak ako plynie čas, tak sa menia rôzne systémy, ktoré menia prostredie, a že aj PR obce ako strednodobý program nezostane bez zmien. Ku strategickým dokumentom sa je potrebné vracať, pracovať s nimi a aktualizovať ich po dosiahnutí určitej etapy vývoja či zmene podmienok.

Základné princípy tvorby PR:

  • je založený na kvalitných a overených dátach,
  • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach,
  • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
  • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
  • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.