Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie informácií

Proti rozhodnutiu Obce Domaňovce sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Domaňovce 92, 053 02. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Domaňovciach podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie na Obecný úrad v Domaňovciach 92, 053 02. O odvolaní rozhoduje starostka obce ako odvolací orgán.

Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom v zmysle § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Žiadosť vybaví Obecný úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Obec Domaňovce pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. a podľa internej smernice č.4/2017. Sťažnosť je obec povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup obce pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a internou smernicou č.4/2017 Obce Domaňovce. Lehota na vybavenie petície je 60 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, Obec Domaňovce pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť obci Domaňovce podané nasledovnými spôsobmi:

 1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ.
 2. Písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Domaňovciach.
 3. Faxom na faxové číslo: 053/4492 180.
 4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: domanovce@levonetmail.sk.

Informácie možno získavať aj na internetovom sídle Obce Domaňovce, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach Obce Domaňovce.

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon  č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov
 • Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom  určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácií a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností  a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania  v znení neskorších predpisov
  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 472/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov  Slovenskej republiky a registri obyvateľov  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 224/2006 Z. z.  o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane  a využití nerastného bohatstva (banský zákon)  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 534/2003 Z. z. o organizácií štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 539/2008 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.