Preskočiť na obsah

Územný plán obce Domaňovce

V roku 2000 obec schválila na základe všeobecne záväzného nariadenia územnoplánovaciu dokumetnáciu a jej záväzné časti, ktorými sú:

  1. Základné údaje
  2. Riešenie územného plánu
  3. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, MÚSES
  4. Návrh verejného dopravného vybavenia
  5. Návrh technickej infraštruktúry
  6. Vyhodnotenie záberov PPF
  7. Vyhodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, sociálnych a územno – technických dôsledkov
  8. Záväzná časť s návrhom regulatívov územného rozvoja
  9. Návrh zaväznej časti
  10. Doporučenia pre spracovanie podrobného urbanistického riešenia v navrhovaných lokalitách

V roku 2003 bola k územnému plánu schválená čiastková zmena č. 1