Preskočiť na obsah

Školstvo

Základná umelecká škola 

Adresa:

SNP 363/13

Spišský Hrhov

Riaditeľka: Mgr. Dana Slejzáková

V obci Domaňovce sa nachádza elokovaná trieda Základnej umeleckej školy zo Spišského Hrhova, ktorú navštevuje 29 detí. V školskom roku 2015/2016 sú otvorené dva odbory:

Výtvarný odbor, ktorý vedie Mgr. Jana Štramová

ZŠ = 12 žiakov

Tanečný odbor, ktorý vedie Mgr. Jana Vondrová

ZŠ = 11 žiakov, MŠ = 6 detí

Prihláška

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju stiahnúť tu a vytlačiť. Zákonný zástupcu dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy),

prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov),

základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky),

základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky,

štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Viac informácií o ZUŠ Spišský Hrhov nájdete TU.

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Domaňovce

Adresa:

Domaňovce 30

053 02 Spišský Hrhov

Vedúca ŠJ: Agnesa Rochová

Hlavná kuchárka: Miroslava Lukáčová

Pomocná sila: p. Bednárová

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Domaňovce je účelovým zariadením, ktoré je súčasťou školy s právnou subjektivitou, poskytuje uzavretý typ stravovania. Počet zamestnancov ŠJ 2 + vedúca zariadenia školského stravovania.

Stravovanie je poskytované predovšetkým pre žiakov a detí Základnej školy s materskou školou Domaňovce, ale aj pre zamestnancov ZŠ a MŠ a pre zamestnancov OcÚ Domaňovce. V školskej jedálni sa môžu taktiež stravovať aj obyvatelia Domaňoviec poberajúci starobný dôchodok, pričom obec týmto občanom poskytuje príspevok na stravu v hodnote 0,40 €/obed.

Jedálny lístok sa zostavuje jeden týždeň vopred v zmysle dodržiavania hygienických predpisov a materiálno – spotrebných noriem. Pri zostavovaní jedálneho lístka je kladený dôraz na zloženie nutričnej hodnoty stravy, vyváženosť jednotlivých potravín, ale aj na obľúbenosť niektorých jedál u detí aj dospelých.

Nájdete ho tu.

Cena obeda:

Pre MŠ: 1,37 € 

Pre ZŠ: 1,08 €

Pre zamestnancov ZŠ s MŠ, OCÚ: 2,60 €

Pre dôchodcov: 2,60 € (z toho OcÚ 0,40€, donáška za obed +0,10€ ) = 2,30 €

Organizácia režimu stravovania:

Výdaj obedov od 11:30 – 12:00

Základná škola s materskou školou Domaňovce 

Základná škola v Domaňovciach sa nachádza v centre obce, ktorá sa stavala v rokoch 1966 – 1969. Budova starej školy bola prerobená na materskú školu v roku 1971. 

V súčasnosti je budova základnej školy jednoposchodová a na jej prízemí sa nachádza materská školy. Súčasťou budovy je školský dvor s preliezkami a záhrada na športové účely.

dav

Dobré meno získali Domaňovce aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu v MŠ a ZŠ (1.-4. ročník), ktoré sú dnes integrované v zrekonštruovanej budove ZŠ s dobrým materiálno – technickým vybavením. Základnú školu v školskom roku 2015/2016 navštevuje 32 žiakov a materskú školu 39 detí.

Viac informácií nájdete na stránke: www. zsdomanovce.edupage.org