Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Obec Domaňovce upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

• daň za predajné automaty

• daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade v Domaňovciach alebo TU.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

• tí občania, ktorí v priebehu roka 2022 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2022.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2023.

• noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2022 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

• noví prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2022.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

• vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2022, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2023.

• majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2022 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

• prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2022 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Obec Domaňovce ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k …“ . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Poplatky:

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.2/2015 v znení neskorších zmien

Poplatok za psa: 5 €/rok (chovaný v rodinnom dome)

                         10 €/rok (chovaný vo viacbytovom dome, objektoch a na pozemkoch firiem, oganizácií)

Poplatok za predajné automaty: 35,00 €/rok za jeden predajný automat

Poplatok za nevýherné hracie prístroje: 35,00 €/rok za jeden nevýherný hrací prístroj

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Domaňovce č. 2/2015 v platnom znení.

Poplatok sa uhrádza na základe rozhodnutia vyrubeného obcou Domaňovce pre rok 2023: 0,08200 € na osobu a kalendárny deň (29,93 EUR/osoba/rok)

Tlačivá na zníženie/odpustenie poplatku za komunálne odpady TU

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Poplatok za ubytovanie: 0,07 € na osobu a prenocovanie

Legislatívna úprava: VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO. 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestia a obecná zeleň.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.Poplatky:

Sadzby dane sú určené nasledovne :

a.) umiestnenie prenosného zariadenia na poskytovanie služieb, na reklamné a propagačné účely a na predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh, pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť: 0,50 €/za deň

b.) umiestnenie terasy a exteriérového sedenia: 0,01 €/za deň

c.) umiestnenie lunaparkov a iných atrakcií: 0,02 €/ za deň

d.) umiestnenie skládky: 0,05 €/ za deň

e.) trvalé parkovanie vozidla: 0,02 €/ za deň