Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

V Domaňovciach existoval hasičský spolok už od roku 1879. Pred rokom 1879 zatiaľ nie je známa konkrétna písomná zmienka. Predpokladá sa, že tento rok preto, lebo v jednom výkaze, na začiatku roku 1880, župe hlási činnosť obecný spolok hasičský. Mal 28 členov. Podobný záznam sa nachádza aj v administratívnych písomnostiach vo fonde Slúžnovského úradu v Levoči. Obec Domaňovce bola začlenená v štatistických hláseniach slúžneho, ktoré podával Spišskej župe, ako obec s existujúcim obecným hasičským spolkom v rokoch 1879-1880, hoci stanovy ešte nemal schválené. 

Obecný spolok hasičský, ktorý bol založený na výzvu župy, dal základ Dobrovoľnému hasičskému spolku. Jeho existenciu potvrdil slúžny Slúžnovského úradu v Levoči, v hlásení župnému úradu. V štatistických údajoch požiarnej polície Uhorska z roku 1904 sa pri Domaňovciach uvádza, že mal jeden dobrovoľný hasičský zbor. Patrili do okresu Levoča, ktorý mal deväť dobrovoľných zborov. Okres mal ešte aj štyri povinné zbory. 

   Dobrovoľný hasičský spolok v Domaňovciach, bol úradne založený 7. septembra 1909. Byť členom spolku bolo pre mládencov a mužov veľká česť. V roku 1898 mal spolok 29 členov. Vlastnil jednu ručnú vodnú striekačku, 60 metrov hadíc a z výstroje iba 6 opaskov. Oživenie hasičstva v obci nastalo za pôsobenia učiteľa Jozefa Mikolaja, v rokoch 1920-1926. S deťmi a staršou mládežou nacvičoval divadelné hry. Pripravoval hasičské cvičenia, začal používať slovenské hasičské povely. Administratívne obec patrila do okresu Levoča a DHZ v Domaňovciach bol začlenený do Okresnej hasičskej jednoty č. 48 v Levoči, do I. obvodu. 

   V roku 1927 mal 28 členov. Vlastnil jednu veľmi jednoduchú hasičskú striekačku v tvare súdka, pripevneného na dvoch kolesách s jednou hadicou. Vodu nosili 24 nosiči. V roku 1928 kúpili novú striekačku. Rovnaké blúzy ušil Ondrej Duľa, krajčír z Domaňoviec, nohavice a obuv nemali jednotnú. Požiarna výzbroj bola uložená v hasičskom sklade. Bola to jednoduchá drevená stavba, stála uprostred dediny pri potoku. Starší ľudia jej hovorili Špric haus. V 40-tych rokoch visela na nej tabuľa s nápisom Ohňohasičský sklad. Zdrojom vody pri požiaroch boli studne, potok Lodzina a potok uprostred dediny. 

Do Okresnej hasičskej jednoty vstúpil Dobrovoľný požiarny zbor v Domaňovciach v roku 1925 s 28 členmi. Hasiči boli veľmi aktívni. Na obvodových a okresných súťažiach patrili k tým najlepším. Dňa 17.júna 1934, v lese Na majálese sa konali veľkolepé oslavy 55.výročia založenia Dobrovoľného požiarneho spolku v Domaňovciach. Zišli sa požiarnické zbory z okolitých obcí, a súťažili v rôznych disciplínách. Domaňovčania použili prvýkrát novú štvorkolesovú ručnú striekačku. Dosiahli najviac bodov. Z osláv sa zachovala fotografia hasičov, je to zároveň najstaršia zachovaná fotografia domaňovských hasičov. 

  Až v roku 1948 vlastnia výkonnejšiu striekačku a majú jednotnú rovnošatu. Požiarnici pomáhali pri výstavbe obce, zúčastňovali sa na rôznych brigádach. Vybudovali rezervoár na vodu, v prípade požiaru, ktorý slúžil aj pri cvičeniach požiarnikov na mokro. Používa sa aj dnes, je vybudovaný na ľavej strane potoka povyše kostola. V rokoch 1948-1950 boli vybudované veľké garáže pre autobusy (neskôr prestavané na kinosálu). Pri garážach boli vymurované dve miestnosti na požiarny sklad, nazývaný tiež požiarna zbrojnica a veža na sušenie hadíc. V roku 1951 z dovtedajšieho skladu – z drevenej búdky, premiestnili do novej požiarnej zbrojnice striekačku a celý požiarnický inventár. Od roku 1974 do roku 1980 sa na súťažiach pravidelne zúčastňovalo družstvo žien. 

Po materiálnej stránke požiarnickú výstroj, výzbroj, techniku a rovnošaty zabezpečovala pre všetky obce Okresná inšpekcia požiarnej ochrany v Spišskej Novej Vsi. Po roku 1989 prešli všetky úlohy okresnej inšpekcie PO na obecné a mestské úrady. Zrušil sa názov Zväz požiarnej ochrany Základná organizácia Domaňovce a začal sa roku 1991 používať názov: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Základná organizácia Domaňovce. Od roku 1991 sa používa nový hasičský znak, zástava a platia nové stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

  Po roku 1986 začína všeobecne požiarnická aktivita upadať, a v obci Domaňovce zvlášť. Znížil sa aj počet členov. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej Novej Vsi, hlavne preseda Michal Faltin bez úspechu sa snažil oživiť činnosť v rokoch 1995 a 1996. 

  V roku 1997, kedy sa konalo valné zhromaždenie Dobrovoľného požiarneho zboru, ožila jeho činnosť. Mala 45 mladých členov, ktorí reprezentovali obec v okresných súťažiach. Aktívne pracovali dve družstvá mužov, jedno družstvo žien a jedno družstvo žiakov. Žiaci úspešne reprezentovali obec v dvoch okresných súťažiach v Spišskom Podhradí a Klčove. DHZ v Domaňovciach 4. mája 1998 pripravil pre verejnosť na ihrisku požiarne taktické cvičenie. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Levoča udelil v roku 1998 medailu – Za príkladnú prácu Františkovi Saterovi