Preskočiť na obsah

Matrika

Obec Domaňovce patrí pod Matričný úrad Levoča

Adresa: 

Matričný úrad Levoča

Nám. Majstra Pavla 4

054 01 Levoča

Úradné hodiny

pondelok8.00 – 11.3012.00 – 15.00
utorok8.00 – 11.3012.00 – 15.00
streda8.00 – 11.3012.00 – 16.00
štvrtoknestránkový deň
piatok8.00 – 11.3012.00 – 14.00

1. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej agendy pre územný obvod Matričného úradu Levoča.

Územný obvod Matričného úradu Levoča tvoria:

 • mesto Levoča
 • obec Dlhé Stráže
 • obec Domaňovce
 • obec Doľany
 • obec Uloža
 • obec Spišský Hrhov 
 • obec Kurimany


V zmysle zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niekoré ustanovenia NR SR o matrikách a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov, zabezpečuje hlavne:

 • vedie knihy narodení pre každú obec
 • vedie knihu manželstiev pre matričný obvod
 • vedie knihy úmrtí pre každú obec
 • vedie indexy zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík, týkajúce sa zmien alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných štátnymi orgánmi a súdmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v SR i v cudzine
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov, predložených snúbencami
 • vykonáva obrady uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na inom vhodnom mieste
 • vydáva potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska na základe prijatia oznámenia manžela po rozvode manželstva
 • podáva žiadosť o povolenie zápisu matričných udalostí vydaných cudzími štátnymi orgánmi
 • pripravuje na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva matričnú agendu v centrálnom registri obyvateľov SR
 • spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti.


2. Vykonáva osvedčovanie podpisov a listín a overuje správnosť údajov v žiadostiach o výpis a odpis z registra trestov.