Preskočiť na obsah

Starostka obce

Predstaviteľkou obce Domaňovce a najvyšším výkonným orgánom obce je starostka. Funkcia starostky je verejná funkcia. Funkčné obdobie starosky sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu/starostku. Spôsob voľby starostky upravuje osobitný zákon.

Starostka skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Vo funkcii od: 02.01.2015Vzdelanie: vysokoškolskéBydlisko: Domaňovce 143