Preskočiť na obsah

Mimoriadne situácie

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Kontaktné a informačné miesta CO v okrese Levoča

Okresný úrad Levoča

odbor krízového riadenia

vedúci: Ing. Jaroslav Gajdoš 

Tel.: +421 53 449 35 36

Fax: +421 53 447 14 30

Tiesňové volania

SOS 112

Hasiči 150

RZP (záchranka) 155

Polícia 158

Porucha verejného osvetlenia

Hláste na Obecnom úrade: +421 53 449 21 80 (počas pracovnej doby)

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach našej obce.

Porucha dodávky elektrickej energie

Hláste na: 24 h Poruchová služba 0800 123 332

Poruchová služba je vám k dispozícií nonstop 24 hodín denne.

Na bezplatnom čísle Poruchovej služby vám nonstop 24 hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijímajú hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

Porucha dodávky plynu

Hláste na: 24 h Poruchovú linku 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP a RWE (Modrý plyn) – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

 MC BratislavaMC Košice
AdresaMlynské nivy 44b
825 11 Bratislava
Rozvojová 6
040 11 Košice
Poruchová linka0850 111 7270850 111 727