Preskočiť na obsah

Obecný cintorín Domaňovce

Adresa

Dôležité informácie pre občanov

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v článku III sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jej blízkeho okolia,
  • starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda,
  • triediť odpad na biologický a ostatný,
  • nahlásiť každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.

VZN obce Domaňovce č. 4/2012  o nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku 

AKTUÁLNE PLATNÝ CENNÍK

CINTORÍNSKYCH POPLATKOV A SLUŽIEB V OBCI DOMAŇOVCE

Poplatky za prenajaté horbové miesto
JEDNOHROB17,00 €1,70 €/rok
DVOJHROB30,00 €3,00 €/rok
TROJHROB45,00 €4,50 €/rok
HROBKA30,00 €3,00 €/rok
DETSKÝ HROB10,00 €1,00 €/rok
   
Prenájom za dom smútku5,50 € / za každý začatý deň

Pozn: Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné na obdobie 10 kalendárnych rokov.

Návštevný poriadok

Prístupové brány na obecnom cintoríne v Domaňovciach sú otvorené 24 hodín 7 dní v týždni. 

Bližšie informácie o hrobových miestach a nájomých zmluvách si môžete pozrieť na stránke Virtuálneho cintorína.

Foto služby